Alusdokumendid
Kohtla-Järve Järve Kooli põhimäärus 11.06.2019 (jõustus 1.septembril 2019)
Üldtööplaan 2021/22 06.09.2021
Arengukava kinnitamise määrus nr 12 08.11.2019
Lisa: Arengukava 2019-2022 08.11.2019
Koolivormi statuut 12.06.2020
Kohtla-Järve Järve Kooli kodukord 28.01.2021
Lisa 1 TUNNIPLAAN
Lisa 2 ÕPPETÖÖ KORRALDUS TALVISEL PERIOODIL
Lisa 3 RAAMATUKOGU TÖÖKORRALDUS
Lisa 4 ÕPILASTE TUNNUSTAMISE KORD
Lisa 5 TÖÖVIHIKUTE SOETAMISE JA REALISEERIMISE KORD
Lisa 6 KOOLIKAPPIDE KASUTAMISE KORD
Lisa 7 TOITLUSTAMISE KORD
Lisa 8 TÖÖTAJATE TEGEVUS ÕPILASTE EVAKUEERIMISEL HÄIREOLUKORRAS
Lisa 9 ÕPILASTE MÕJUTAMISE KORD
Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi sisehindamise aruanne 2016-2018
Kohtla-Järve linna haridusasutustes tasuliste teenuste ja vara kasutamise hinnakiri 25.09.2020
Andmekaitsetingimused 03.10.2019
Kohtla-Järve Järve Kooli õpilaste vastuvõtmise kord 02.03.2021
vabade ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord 27.05.2021
Kohtla-Järve linna munitsipaalkoolide hoolekogu moodustamise kord ja töökord 30.01.2013
Järve Kooli töökorralduse reeglid 20.11.2020
Tuge vajavate õpilaste õppekorraldus Järve Koolis 17.09.2019
Järve Kooli arenguvestluste läbiviimise kord 17.09.2019
Järve Kooli õpilaste hindamise kord 26.06.2020
Järve Kooli palgakorralduse põhimõtted 19.02.2020
korraldus nr 52 Jarve Kool palgakorraldus 19.02.2020
Pikapäevarühma töökorraldus ja päevakava 17.09.2019
Arvutite kasutamise kord 28.10.2019
Hädaolukorra lahendamise plaan 22.09.2020
Kapi renditasu kinnitamine 28.10.2019
Infosüsteemi kasutamise kord 09.04.2020
K-Järve Järve Kooli distantsõppe korraldus ja ONLINE tunnis osalemise reeglid 10.12.2021
Põhikooli õppekava, ainekavad

Põhikooli õppekava 28.01.2021
Lisa 1 Eesti keel ja kirjandus
Lisa 2 Võõrkeeled
Lisa 3 Matemaatika
Lisa 4 Loodusained
Lisa 5 Sotsiaalained
Lisa 6 Kunstiained
Lisa 7 Tehnoloogia
Lisa 8 Kehaline kasvatus
Lisa 9 Valikaine "Informaatika"
Lisa 10 Valikaine "Ettevõtlusõpe"
Lisa 11 LÕK valikaine "Informaatika"
Lisa 12 LÕK valdkond "Tehnoloogia"
Lisa 13 Valikaine  " I kooliastme digitund" 

Õigusaktid
Haridusseadus
Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus
Riigieksamite, põhikooli eksamite ja tasemetööde ajad
Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded
Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord
Loovtööd
Põhikooli loovtööde juhend 18.12.2020
Tähtajaline loovtööde korralduse ajakava 2023. aastal põhikooli lõpetajatele 28.03.2022
Tähtajaline loovtööde korralduse ajakava 2022. aastal põhikooli lõpetajatele 05.01.2020
Loovtöö vormistamise juhend Word´is
Avalduste ja taotluste vormid
Järve Kool ringkäiguleht koolist lahkujale
Taotlus puudumiseks
Meelespead
Esimese klassi meelespea
Netikett 28.09.2011