Alusdokumendid
Kohtla-Järve Järve Kooli põhimäärus 11.06.2019 (jõustus 1.septembril 2019)
Kohtla-Järve Järve Kooli kodukord 17.09.2019
Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi sisehindamise aruanne 2016-2018
Kohtla-Järve linna haridusasutustes tasuliste teenuste ja vara kasutamise hinnakiri 22.08.2019
Andmekaitsetingimused 03.10.2019
Kohtla-Järve Järve Kooli õpilaste vastuvõtmise kord 05.03.2019
vabade ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord 29.08.2019
Kohtla-Järve linna munitsipaalkoolide hoolekogu moodustamise kord ja töökord 30.01.2013
Järve Kooli töökorralduse reeglid 17.09.2019
Tuge vajavate õpilate õppekorraldus Järve Koolis 17.09.2019
Järve Kooli arenguvestluste läbiviimise kord 17.09.2019
Järve Kooli õpilaste hindamise kord 17.09.2019
Järve Kooli palgakorralduse põhimõtted 17.09.2019
Pikapäevarühma töökorraldus ja päevakava 17.09.2019
Põhikooli õppekava, ainekavad

Põhikooli õppekava 17.09.2019
Eesti keel ja kirjandus ainekava
Informaatika ainekava
Kehaline ainekava
Kunstide ainekava
Loodusainete ainekava
Matemaatika ainekava
Sotsiaalainete ainekava
Tehnoloogia ainekava
Võõrkeelte ainekava
Ettevõtlusõpetuse ainekava

Õigusaktid
Haridusseadus
Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus
Riigieksamite, põhikooli eksamite ja tasemetööde ajad
Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded
Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord
Loovtööd
Põhikooli loovtööde juhend 24.09.2019
Tähtajaline loovtööde korralduse ajakava 2021. aastal põhikooli lõpetajatele 29.04.2019
Loovtöö vormistamise juhend Word´is
Avalduste ja taotluste vormid
Ringkäiguleht
Taotlus puudumiseks
Meelespead
Esimese klassi meelespea
Netikett 28.09.2011

Kirjuta psühholoogile