Alusdokumendid
Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi põhimäärus 23.02.2016
Kohtla-Järve Järve Kooli põhimäärus 11.06.2019 (jõustub 1.septembril 2019)
Arengukava 2016 – 2019 12.04.2016
Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi sisehindamise aruanne 2016-2018 04.03.2019
Andmekaitsetingimused 26.03.2019
Üldtööplaan 2018/2019. õppeaastaks 08.10.2018
Töökorralduse reeglid 27.11.2018
Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi kodukord 08.04.2019
Kohtla - Järve Järve Gümnaasiumi hädaolukorra lahendamise plaan 03.12.2015
Tegevusjuhised kriisisituatsioonidega toimetulekuks 30.09.2017
Kohtla - Järve Järve Gümnaasiumi palgakorralduse põhimõtted 01.09.2017
Arenguvestluste läbiviimise kord 08.04.2016
Kohtla-Järve Järve Kooli õpilaste vastuvõtmise kord 05.03.2019
Kohtla-Järve haridusasutustes tasuliste teenuste ja vara kasutamise hinnakiri 16.08.2016
Kohtla-Järve linna munitsipaalkoolide hoolekogu moodustamise kord ja töökord 30.01.2013
Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi õpilaste hindamise kord 20.09.2018
Koolieksami eristuskiri 21.08.2013
Arvutite kasutamise kord 12.09.2016
Mobiilse arvutiklassi kasutamise kord 06.11.2012
Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi koolikappide kasutamise kord 08.04.2019
Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi õppetöö korraldus talvisel perioodil 08.04.2019
Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi toitlustamise kord 08.04.2019
Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi töötajate tegevus õpilaste evakueerimisel tulekahju tekkimise korral 08.04.2019
Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi õpilaste mõjutamise kord 08.04.2019
Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi õpilaste tunnustamise kord 08.04.2019
Raamatukogu kord 08.04.2019
Töövihikute soetamise kord 08.04.2019
Tuge vajavate õpilaste õppekorraldus Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumis 02.11.2018
HEV LISA 1 – Õpilase individuaalsuse kaart I tasand 02.11.2018
HEV LISA 2 – Õpilase individuaalsuse kaart II tasand 02.11.2018
HEV LISA 3 – Käitumise hindamine 11.05.2015
HEV LISA 4 – Kooli-kodu vaheline leping 11.05.2015
HEV LISA 5 – Õpilase selgituskiri 11.05.2015
HEV LISA 6 – Individuaalse õppekava leping 11.05.2015
Põhikooli õppekava, ainekavad

Põhikooli õppekava 20.09.2018
Eesti keel ja kirjandus ainekava
Informaatika ainekava
Kehaline ainekava
Kunstide ainekava
Loodusainete ainekava
Matemaatika ainekava
Sotsiaalainete ainekava
Tehnoloogia ainekava
Võõrkeelte ainekava
Ettevõtlusõpetuse ainekava

Gümnaasiumi õppekava, ainekavad
Gümnaasiumi õppekava 09.06.2017
Keele ja kirjanduse ainekava
Informaatika ainekava
Kehaline ainekava
Kunstide ainekava
Loodusainete ainekava
Matemaatika ainekava
Riigikaitse ainekava
Sotsiaalainete ainekava
Uurimistöö alused ainekava
Võõrkeelte ainekava
Majandus- ja ettevõtlusõpetus ainekava
Mehhatroonika ainekava
Programmeerimise ainekava
"Õppides loon ennast" ainekava
Rahvatantsu ainekava
Õigusaktid
Haridusseadus
Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus
Riigieksamite, põhikooli eksamite ja tasemetööde ajad
Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded
Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord
Uurimis- ja loovtööd
Põhikooli loovtööde juhend 12.10.2018
Tähtajaline loovtööde korralduse ajakava 2020. aastal põhikooli lõpetajatele 12.10.2018
Tähtajaline loovtööde korralduse ajakava 2021. aastal põhikooli lõpetajatele 29.04.2019
Uurimistööde ja praktiliste tööde korralduse tegevuskava (72. lend) 02.01.2018
Praktilise töö ettevalmistamine ja hindamine 06.09.2013
Uurimistööde koostamise juhend gümnaasiumiastmele 06.09.2013
Blanketid
1. klassi sisseastumisavaldus
2.-9. klassi sisseastumise avaldus
alla 18-aastase kooli sisseastuja lapsevanema avaldus
Gümnaasiumi sisseastumisavaldus
Ringkäiguleht
Taotlus puudumiseks
Teatis puudumise kohta
Taotlus kursusehinde järelvastamiseks
Meelespead
Esimese klassi meelespea
Järve Gümnaasiumi õpilaste 1.-6. kl meelespea
Järve Gümnaasiumi õpilaste 7.-12. kl meelespea
Netikett 28.09.2011